Visie

‘De Kleine Wereld’, een basisschool met een visie waar:

 • Kleuterschool en lagere school één geheel vormen.
 • De basis wordt gelegd voor het verdere leren en leven…
 • Jongens en meisjes (2,5 jaar tot 12 jaar) samen kunnen opgroeien.
 • Jongens en meisjes elkaar leren waarderen en respecteren.
 • Jouw kind graag naar school komt!

Visie op ontwikkeling en opvoeding

‘De Kleine Wereld’ hanteert daarbij volgende visie op ontwikkeling en opvoeding:

 • Een kindvriendelijke school tracht de overgang van kleuterschool naar lagere school zo klein mogelijk te houden en voor een school zonder drempels te zorgen. Ook tracht de school, mits de nodige zorgbreedte en differentiatie, elk kind met eigen mogelijkheden en beperktheden zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Een kleuterschool waar elk kind elke dag zelfstandig actief mag en kan zijn. We baseren ons op volgende pijlers: het vrije kleuterinitiatief, de milieuverrijking, de ervaringsgerichte dialoog, de gerichte observaties en planning en werken naar de ontwikkelingsdoelen.
 • In de lagere school bouwt men verder aan de opvoeding waar de kleuterschool eindigde. De vijf basispijlers kunnen ook hier hun dienst bewijzen, maar er worden ook andere accenten gelegd. Zo trachten we naast een degelijke opvoeding, een kwalitatief en toekomstgericht onderwijs te geven. Dit doen we alle aspecten van de persoonlijkheid van het kind te stimuleren en te ontwikkelen:
  • Kennis
  • Sport en sportiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit en expressiviteit
  • Eerbied voor de natuur
  • Milieubewustzijn
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Verdraagzaamheid
  • Doorzetting.
 • Het is daarom wenselijk dat zoveel mogelijk kinderen de eindtermen bereiken: kennis, vaardigheden en attitudes (hoofd, hart en handen)!

In bijlage kan je het pedagogisch project helemaal nalezen.

Downloads