Inschrijven

Kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar op het secretariaat van de school worden ingeschreven. Dit kan elke schooldag tijdens de schooluren en in de de eerste en laatste week van de zomervakantie in de voormiddag. De inschrijving van een kind gebeurt aan de hand van de SIS-kaart of een officieel document zoals:

 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Kids-ID-kaart
 • Trouwboekje
 • Reispas
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Instapdata

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen 3 jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts worden toegelaten op één van de volgende instapdata:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie:
  Maandag 2 september 2019
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie:
  Maandag 4 november 2019
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie:
  Maandag 6 januari 2020
 • De eerste schooldag van februari (teldag):
  Maandag 3 februari 2020
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie:
  Maandag 2 maart 2020
 • De eerste schooldag na de paasvakantie:
  Maandag 20 april 2020
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag:
  Maandag 25 mei 2020

BELANGRIJK! Kleuters vanaf 3 jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar naar de school komen. Kleuters, die 2,5 jaar zijn, mogen wel op elk moment van het jaar ingeschreven worden, zodat deze kinderen kunnen worden meegeteld voor de berekening van het lestijdenpakket.

Capaciteit

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan worden opgevangen als volgt voor onze school De Kleine Wereld bepaald:

 • Maximumcapaciteit school:
  590 kinderen
 • Maximumcapaciteit kleuterschool:
  195 kinderen
 • Maximumcapaciteit lagere school:
  395 kinderen
 • Maximumcapaciteit vestigingsplaats 1:
  195 kinderen
 • Maximumcapaciteit vestigingsplaats 2:
  395 kinderen