Inschrijven

Kleuters en leerlingen van de lagere school kunnen ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorgaande schooljaar op het secretariaat van de school worden ingeschreven. Dit kan elke schooldag tijdens de schooluren en in de de eerste en laatste week van de zomervakantie in de voormiddag. De inschrijving van een kind gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • Kids-ID-kaart
 • ISI+ kaart
 • Uittreksel uit de geboorteakte
 • Trouwboekje
 • Reispas
 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

INSCHRIJVEN TIJDENS CORONAMAATREGELEN

Door de geldende coronamaatregelen kunnen wij momenteel geen ouders op school ontvangen én kunnen we de inschrijvingen niet persoonlijk met jullie in orde maken.
MAAR je kan je kinderen al wel inschrijven via e-mail. Druk onderstaande documenten af, vul ze in en bezorg ze aan info@gbsravels.be samen met een kopie van een officieel document van jouw kind waarop de geboortedatum vermeld staat. Geef ook altijd het rijksregisternummer mee.
Als je kind zou starten in de lagere school, of al naar school ging in een andere basisschool, vermeld dan ook even de vorige school in deze e-mail.
Wij danken jullie alvast in het vertrouwen in onze school!
Wens je meer info? Bel ons dan op 014/65 63 86 tijdens de schooluren.

Documenten voor inschrijving

Instapdata

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste 2,5 jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen 3 jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts worden toegelaten op één van de volgende instapdata:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie:
  Donderdag 1 september 2022
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie:
  Maandag 7 november 2022
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie:
  Maandag 9 januari 2023
 • De eerste schooldag van februari (teldag):
  Woensdag 1 februari 2023
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie:
  Maandag 27 februari 2023
 • De eerste schooldag na de paasvakantie:
  Maandag 17 april 2023
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag:
  Maandag 22 mei 2023

BELANGRIJK! Kleuters vanaf 3 jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar naar de school komen. Kleuters, die 2,5 jaar zijn, mogen wel op elk moment van het jaar ingeschreven worden, zodat deze kinderen kunnen worden meegeteld voor de berekening van het lestijdenpakket.

Capaciteit

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan worden opgevangen als volgt voor onze school de kleine wereld bepaald:

 • Maximumcapaciteit school:
  590 kinderen
 • Maximumcapaciteit kleuterschool:
  195 kinderen
 • Maximumcapaciteit lagere school:
  395 kinderen
 • Maximumcapaciteit vestigingsplaats 1:
  395 kinderen
 • Maximumcapaciteit vestigingsplaats 2:
  195 kinderen